21 май, 2017

Кофите пред моя блок

Имаме си място за кофи за боклук долу пред блока, точно до моя вход. Много е удобно! Кофите варират с времето. Бяха само метални кофи, когато Wolf извозваше боклука в София. После дойдоха и пластмасовите на Еко Бул Пак - зелена кофа за стъкло и жълта - за хартия, метал и пластмаса. После АЕС Бат Х Петел замениха металните кофи с жълти кофи. Така имахме една жълта кофа за хартия, метал и пластмаса, и една жълта кофа за общ боклук. Малко неудобно беше и много хора бъркаха кофите, включително и аз. Затова надписах с черен спрей на едната, че е за "хартия, метал и плстмс", но продължих да ги бъркам. После Еко Бул Пак смениха жълтата кофа за хартия, метал и пластмаса с оранжева, от тези с тесния отвор, дето се псуваш че си събирал цяла торба хартия, метал и пластмаса, пък не можеш да я набуташ в отвора на  кофата. На една друга оранжева кофа, на две преки от блока, някой находчиво е изрязал по-широк отвор. Малко е грозно, но е по-удобно. А нашата оранжева кофа я изгориха. И зелената кофа за стъкло замина покрай нея. Еко Бул Пак сложи нови кофи, обаче този път изгориха всички. Сега имаме само метални кофи за общ боклук, а аз си хвърлям торбите с метал, хартия и пластмаса в оранжевата кофа с находчиво по-големия отвор на две преки от блока.
Започнах да събирам разделен боклук, защото като студент отидох на лагер в Чехия и, освен забавните вечери, имахме и полезни делници, в които разчистихме едно по-старо бунище на село Пжредхради. Превърнахме го в крайпътна полянка. Нашата работа беше да разделим боклуците, така че което може да се преизползва, да отиде на вторични суровини, а което може да изгние, да бъде извадено от опаковката си. Беше неприятна задача, но ме убеди, че трябва да разделяме боклука.
Струва ми се, че по-малка част от хората са готови сами до положат грижа за разделното събиране на боклука си, повечето имат нужда от стимул, за да го правят, а една част са убедени противници. Мисля си, че хората които палят кофите за разделно събиране на боклук, искат да събират разделен боклук, за да го връщат на вторични суровини и се дразнят, че не могат да вземат боклука от кофите на Еко Бул Пак. От заяждане за пари страда разделното събиране на боклука. Самият факт, че хартията, метала, пластмасата и стъклото не отиват на бунището, е печалба. Кофите за разделно събиране, трябва да позволяват, който иска, да взима боклук от тях, за да го предава на вторични суровини.

27 май, 2014

xfce4-unzipall.sh

Bash script to unzip one or more zip files into newly created directories and open each directory in separate xfce4 file explorer window (thunar).

#!/bin/bash
for file; do
    exdir="${file%.zip}"_zip_files/
    unzip -x "$file" -d "$exdir"
    thunar "$exdir"
done


20 ноември, 2013

Watch Emerging package in gentoo

Run the emerge command and redirect the output to a file.
Then watch which package is being emerged.
nohup emerge -DuNv @world &
watch 'grep Emerging nohup.out|tail -n1'

Don't do it like me before:
watch eval echo '\"$(grep Emerging nohup.out|tail -n1)\"'

10 септември, 2013

afterlines.sh - Print the number of lines after last occurance of the PATTERN in the LOGFILE#!/bin/bash

PATTERN="$1"
LOGFILE="$2"

function exit_usage() {
 echo "USAGE: `basename $0` PATTERN LOGFILE
Print the number of lines after last occurance of the PATTERN in the LOGFILE" >&2
 exit 22
}

if [ $# != 2 ]; then
 exit_usage
fi

if [ ! -e "$LOGFILE" ]; then
 echo  "The file '$LOGFILE' does not exists!" >&2
 exit_usage
fi

grep "`grep "$PATTERN" "$LOGFILE" | tail -n 1`" "$LOGFILE" -A 99999999|wc -l


23 декември, 2012

Краят

Какъв е краят, който търся? Това е една тема, толкова важна за мен, че предпочитам да мълча за нея. Но колкото повече мълча, толкова по-важна става тя за мен. Какъв е краят, който аз желая? Чий е този край? На аз? Мен ли няма да ме има? Не може да бъде. То май наистина не е. Хич го няма. Ех този край, за който все желая да мълча, дано да бъде хубав, а дотогава, не сега.

12 октомври, 2012

Are computers able to live and to change? Real understanding believes in real things. When you understand something, really, you believe that something is real. When you believe in it you don't want to change it. In real understanding there are real things but what we seem to forget is that these things are only real understandings from the Superstanding. There are three levels of understanding, as said Hermes Trismegistus. Copying or repeating is the first level of translation. Interpretation is the second. Interpretation is like singing a song for God. You can find thousands of words about It and you won't be wrong as long as your heart is seeing It. The third level of understanding is translation of one thing inside another understanding. This is when you allow your understanding to live and to change. Computers are good in copying and repeating. They are doing pretty well in translating from one language to another which is almost like knowing what you are talking about no matter which exact words you name It. Are computers able to live and to change? Am I able to recognize the understanding outside me? Sometimes yes, sometimes no, sometimes who knows It?

13 февруари, 2012

List files in current directory recursively, sorted by modified time.


find . -type f -print0 |xargs -0 ls --full-time --sort=time